صفحه اصلی > بانک اطلاعات تجهیزات آزمایشگاه 

 

 

رديف

نام دستگاه (فارسی)

نام دستگاه (لاتین)

1

سانتریفیوژ  یخچالدار

Refrigerated Centrifuge

2

میکروسانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated micro Centrifuge

3

میکروسانتریفیوژ

micro Centrifuge

4

انکوباتور

Incubator

5

انکوباتور

Incubator

6

اسپکتروفوتومتر

Spectrophotometer

8

بن ماری شیکردار

Shaking Water Bath

9

میکروسانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated micro Centrifuge

10

سانتریفیوژHettich

 Centrifuge

11

میکروسانتریفیوژ

micro centrifuge

12

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

13

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

14

ریل تایم PCR

Real-time PCR

15

اتوکلاوعمودی الکتریکی

Autoclave Vertical

17

اتوکلاو کوچک

Autoclave

18

دیپ فریزر80 -

80-Freezer

19

فریزر20-

20-Freezer

20

آب مقطر گیری

Deionizer

21

ترازو دیجیتالی

Digital scale

23

PH    متر

PH meter

24

ترازو

 Microbalance

26

هموژنایزر

Ultrasonic Homogenizer

27

مایکروویو

microwave

28

انکوباتورشیکردار

Incubator

30

مایکروویو

microwave

31

منبع تغذیه الکتروفورز

Power Supply

32

انکوباتور

Incubator

34

انکوباتور

Incubator

35

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

36

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

37

میکروسکوپ

Microscope

38

شیکرلوله  (ورتکس)

Shaker

42

ژل داک

GEL Documentation

44

الکتروفورزافقی

Horizontal Electrophoresis

45

شیکر انکوباتور

Shaker Incubator

48

الکتروفورز افقی mini sub cell

Horizontal Electrophoresis

50

هود لامینار

Laminar Hood

51

آون

oven

52

هودلامینار

Laminar hood

53

دستگاه ژل داکیوفیشین

GEL Documentation

55

شیکرورتکس

Shaking vortex

56

شیکرورتکس

Shaking vortex

58

میکرو فیوژ

microfuge

59

سانتریفیوژ

Centrifuge

60

UPS

UPS

61

هات پلیت

Hot plate

63

تانک ازت

Tank N2

65

بن ماری

Water bath

66

دیپ فریزر70-

Freezer

68

یخ ساز

Ice maker

71

فریزر20-

Freezer-20

74

سونیکاتور

sonicator

75

الایزا ریدر

Elisa Reader

76

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

77

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

79

سانتریفیوژ

Centrifuge

80

ترازودیجیتالی

balance

87

میکروسکوپ invert

  invert Microscope

88

میکروسکوپ

Microscope

90

بن ماری

Water bath

93

فریزر-80

Freezer-80

99

میکروسکوپ فلورسنت

Fluorescence Microscopy

100

میکروسکوپ بایولوژیکال

Biological  Microscopy

103

ترموبلاک

Thermoblock

106

نانودراپ

Nanodrop

107

هود شیمیایی

 

108

شیکر لوله

Shaker

109 میکروپلیت ریدر micro plate reader