طبقه بندی اختراع

عنوان اختراع

نام و نام خانوادگی

ردیف

A61B;A23B

ژله خوراکی برای درمان ناباروری مردان (ژل رویال و گرده نخل خرما)

دکتر صغری فلاحی

1

CO8F;C23C;C25D;CO8C

محلول آنتی اکسیدانی ژل رویال و گرده نخل خرما در آزمایشگا ه های ART

دکتر صغری فلاحی

2

A61K36/00

کپسول گیاهی دریایی جهت ناباروری

دکتر صغری فلاحی

3

A61B

کپسول محرک قوای جنسی

دکتر صغری فلاحی

4

A61B

کپسول کاپتوفیت

دکتر سیده تسنیم فاطمه اقبال افتخاری 

5