صفحه اصلي > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی > اعضای وابسته 

 

محل کار

 

نام و نام خانوادگی

 

دانشکده پزشکی-بخش انگل شناسی

 

دکتر یعقوب حامدی

 

 

دانشکده بهداشت-بخش حشره شناسی

 

دکترحبیب ترکی

 

 

دانشکده پزشکی-بخش فیزیولوژی

 

دکتر قاسم عطارزاده یزدی

 

 

دانشکده پزشکی -بخش انگل شناسی

 

دکتر خجسته شریفی

 

 

دانشكده پزشكي-بخش ژنتیک

 

دكترعلی اکبر صفار مقدم

 

 

هيئت علمي دانشكده پزشكي

 

دكتر حسين فرشيدي

 

 

هيئت علمي دانشكده پزشكي

 

دكتر مينو رجايي

 

 

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 

دکتر پونه نیکویی

 

 

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 

دکتر سیده تسنیم اقبال افتخاری

 

 

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 

دکترصغری فلاحی