صفحه اصلي > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی > اعضای پیوسته 

 

CV

 

 

رشته تحصیلی

 

رتبه دانشگاهی

 

آدرس محل کار

 

 

عکس

 

نام و نام خانوادگی

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

ژنتیک انسانی

 

 

 

دانشیار

 

 

دانشکده پزشکی

 (بخش ژنتیک)


 

 

دکتر محمد شکاری

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

ژنتیک انسانی

 

 

 

دانشیار

 

 

دانشکده پزشکی

 (بخش ژنتیک)


 

 

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

بیوتکنولوژی پزشکی

 

 

 

استادیار

 

 

دانشکده پزشکی

 (بخش ژنتیک)


 

 

دکتر کیانوش ملک زاده

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

فیزیولوژی پزشکی

 

 

 

دانشیار

 

 

دانشکده پزشکی

(بخش فیزیولوژی)


 

 

 

دکتر نپتون سلطانی

 

 

 

 

دانلود

 

 

بیوشیمی بالینی

 

 

دانشیار

 

 

دانشکده پزشکی

 (بخش بیوشیمی)


 

 

 

دکتر سهیلا معین

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

ایمونولوژی

 

 

 

دانشیار

 

دانشکده پزشکی  

(بخش ایمونولوژی)


 

 

 

دکتر نادره نادری

 

 

 

 

دانلود

 

 

میکروبیولوژی

 

 

دانشیار

 

دانشکده پزشکی

(بخش میکروبیولوژی)


 

 

 

دکتر صدیقه جوادپور

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

بافت شناسی

 

 

 

دانشیار

 

 

دانشکده پزشکی

(بخش فیزیولوژی)


 

 

دکتر مجید کاتبی

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

فارماکولوژی

 

 

استادیار

 

 

دانشکده پزشکی

(بخش فیزیولوژی)


 

 

دکتر حبیب اسلامی

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

ویروس شناسی

 

 

استادیار

 

دانشکده پزشکی

(بخش میکروبیولوژی)


 

 

دکتر حامد گوکلانی

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

فیزیولوژی پزشکی

 

 

استادیار

 

 

دانشکده پزشکی

(بخش فیزیولوژی)


 

 

دکتر فرهاد قدیری صوفی

 

 

 

دانلود بهداشت حرفه ای استادیار دانشکده بهداشت دکتر مهدی زارع

 

 

دانلود

 

 

بیوشیمی بالینی

 

 

استادیار

 

 

دانشکده پزشکی

 (بخش بیوشیمی)


 

 

دکتر مهسا رحیم زاده