صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی 

 

گروه بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی

 

ردیف

عنوان طرح

مجری/مجریان طرح

1

تاثیر Diosmin بر روی مرگ سلولی اپوپتوتیک ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلولهای عصبی PC12

 

دکتر حبیب اسلامی

2

بررسی اثرات داروهای آنتاگونیست ،آنژیوتانسین بر روی مرگ سلولی آپیتونیک ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلولهای عصبی PC12 وتاثیر تجویز همزمان آنها با ترکیب آنتی اکسیدانت Genistein

 

دکتر حبیب اسلامی

3

اثرجنستین بربیان ژن سرکوبگرتومورE-cadherinدر رده های سلولی ALL و مطالعه اثر القایی آن بر آنزیم ها ی هیستون استیل و داستیل ترانسفراز

 

وحیده نمردی زاده / دکتر کیانوش ملک زاده

4

مطالعه اثر ماده Genstein جداشده از سویا در کنترل هیپرمتیلاسیون پروموتورونیز میزان بیان ژن TMS-I در سرطان معده

 

دکتر کیانوش ملک زاده

5

RBD یک کاندیدای بالقوه برای واکسن هپاتیت C

دکتر حامد گوکلانی

6

بررسی مکانیسم ملکولی منیزیم خوراکی بر کاهش قند خون در رتهای دیابتی

دکتر کیانوش ملک زاده /دکتر نپتون سلطانی

7

طراحی ترکیبات مهارکننده پروتئین p47phox براساس الگوی اتصال Kaempferol به آن

دکتر حبیب اسلامی   

8

مطالعه اثرنانوترکیب ماده جنیستین با نانوذره پارامغناطیسی اکسیدآهن به عنوان عامل شیمی درمانی برعلیه سرطان

راشل قاسمی / دکترکیانوش ملک زاده

9

اثرجنستین بربیان ژن سرکوبگرتومورBTG3 در رده های سلولی ALL و مطالعه اثر القایی آن بر آنزیم ها ی هیستون استیل و داستیل ترانسفراز

 

دکتر کیانوش ملک زاده/ معصومه عابدی نژاد

10

مطالعه اثر دمتیلاسیون ماده Lycopene بر بیان ژنهای کلیدی آپوپتوز در سرطان معده

دکتر کیانوش ملک زاده

11

اثر جنستین بر بیان microRNA-150 و microRNA-181 در لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)

دکتر کیانوش ملک زاده

12 بررسی اثر نانوذرات آهن هدفمند با فولیک اسید و حامل داروی لوموستین بر روی بیان و فعالیت کاسپازهای (1،2،3،5،6،8،9) و آپوپتوز حاصله در رده سلولی گلیوبلاستوما U87-MG دکتر محمد زمانی رارانی
13 بررسی اثر احتمالی مسیر حفاظتی Nrf2/HO-1 و سیتوکین های التهابی (IL-6, IL-8,TNF-α) در کاهش سمیت سلولی ناشی ازسرب توسط Genistein در سلولهای بنیادی مزانشیمی استخراج شده از مغز استخوان رت دکتر حبیب اسلامی
14 هدفمند کردن داروی تاموکسیفن بوسیله ی نانوذرات آهن متصل به آنتاگونیست گیرنده آدنوزین نوع 1 و بررسی تاثیر آن بر روی بیان و فعالیت کاسپازهای (1،2،3،5،6،8،9) و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان (MCF7) دکتر زین العابدین شریفیان دستجردی

 

گروه بیوشیمی و  فیزیولوژی مولکولی بیماریها

 

1

بررسی نقش گیرنده های گلوکوکورتیکوئیدی هسته قاعده ای جانبی آمیگدال Basolateral Amygdala بر تغییر در میزان شرطی شدن به مورفین پس از استرس، در سه مرحله اکتساب، بیان و بازگشت به مصرف در مدل ترجیح مکان شرطی: مطالعه رفتاری و مولکولی

دکتر قاسم عطار زاده

2

بررسی نقش گیرندگان گاب ا Aونیتریک اکساید بر کاهش فشار پرفیوژن در بستر مزانتر رتهای دیابتی و سالم

دکتر نپتون سلطانی

3

بررسی نقش مکمل منیزیم در کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در مدل حیوانی رت دیابتی

دکتر نپتون سلطانی / دکتر مهدی نعمت بخش

4

بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم آلفا- آمیلاز در حضور و عدم حضور عصاره هاي آبی گیاهان داروئی

 

دکتر مهسا رحیم زاده / دکترسهیلا معین

5

بررسی نقش مهار کننده اختصاصی iNOS در نفروتوکسیستی ناشی از سیس پلاتین در رات های نر و ماده

 

دکتر نپتون سلطانی

6

بررسی نقش همراهی مهار کننده رسپتور 1آنژیوتانسین 2 و منیزیم خوراکی در کاهش نفروتوکسیستی ناشی از سیس پلاتین در رت ماده


دکتر نپتون سلطانی

7

بررسی خواص ضداکسیدانی عصاره های مختلف استخراج شده ازتوتیای دریایی Echinometramathaei

 

دکترسهیلا معین

8

بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره سه گونه جنس Ziziphus

 

دکترسهیلا معین

9

بررسی نقش سیستم نیتریک اکساید و رسپتورهای گابا B بر پاسخ عروقی گابا بر بستر مزانتر در عروق رت های سالم و دیابتی رت

 

دکتر نپتون سلطانی
شهلا سهرابی پور

10

بررسی اثر عصاره آبی-الکلی میوهSolanum Nigrum در پیشگیری از عوارض کلیوی ناشی از دیابت تجربی

دکتر نپتون سلطانی 

11

بررسی اثر گابا بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رات های نر و ماده هایپرگلایسمیک شده توسط استرپتوزوتوسین

 

دکتر نپتون سلطانی 

12

بررسی اثر ال-آرژینین بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رات های هیپرگلایسمیک نر و ماده ناشی از استرپتوزوتوسین

دکتر نپتون سلطانی 

13

بررسی اثر گابا در پیشگیری از آسیب ناشی از ایسکمی- ری پرفیوژن کلیوی ناشی از هایپرگلیسمی القا شده توسط استرپتوزوتوسین در رت های نر و ماده

 

دکتر نپتون سلطانی

14

بررسی  مکانیسم ملکولی منیزیم خوراکی بر میزان بیان ژن AKT2  در کاهش قند خون در رتهای دیابتی

فاطمه خوارزمی /  میترا کامران

15

بررسی اثر کپسول Mogza بر بیان ژن¬های استروژن رسپتور , ERα CYP19 درمردان اولیگو¬اسپرمیا

 

دکتر مینو رجایی / دکتر کیانوش ملک زاده

16

بررسی کپسول Mogza بر بیان ژن¬های آنتی اکسیدانی NOX5, XO, PRDX5 درمردان اولیگو¬اسپرمیا

 

دکتر مینو رجایی / دکتر کیانوش ملک زاده

17

مطالعه ی اثر گرده ی نخل خرما بر بیان ژن های آنتی اکسیدانی PRDX1 و PRDX6  درمردان اولیگو¬اسپرمیک

دکتر کیانوش ملک زاده

18

بررسی اثر عصاره آبی مور تلخ (Salvia mirzayani) برکنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو

دکترسهیلا معین

19

بررسی میزان آنتی اکسیدانهای سرم و کال پروتکتین مدفوع به عنوان شاخص های تشخیصی  بیماری التهاب روده

دکترسهیلا معین

20

ارتباط وضعیت متیلاسیون پروموتور ژن های دخیل در متابولیسم  HDL (ABCA1, LCAT,CETP ) با  شدت انسداد عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی

دکترابراهیم افتخار

21

بررسی اثر منیزیم سولفات خوراکی بر میزان آترواسکلروز و بیانLOX-1(Lectin-Like oxidized low-density lipoprotein receptor-1)  در عروق رتهای نر دیابتی

دکتر نپتون سلطانی

22 بررسی اثر منیزیوم و گابا بر متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین به روش یوگلایسمیک هیپرانسولنمیک کلامپ در رتهای دیابتی نوع دو دکتر نپتون سلطانی
23 بررسی اثر عصاره های مختلف ده گونه ماکرو جلبک خلیج فارس بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تعیین ظرفیت انتی اکسیدان آنها دکترسهیلا معین
24 بررسی میزان ادراری   MicroRNA-21 بعنوان شاخص تشخیص آسیب حاد کلیه پس از جراحی قلب دکتر فرهاد قدیری صوفی
25 مقایسه میزان نترین وان (Netrin-1) و پروتئین شوک حرارتی هفتاد و دو (HSP72) با سطح Creatinine و BUN در تشخیص زود هنگام آسیب حاد کلیه؛ در سرم بیماران تحت عمل جراحی قلب باز سال 96-1395 دکتر محمود خیاطیان
26 بررسی فعالیت سه آنزیم کلیدی مسیر گلیکولیز در سلول های تک هسته ای خون افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا دکتر فاطمه شاعرزاده
27 بررسی میزان روی، پراکسیداسیون لیپیدی، ویتامین C، و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در پلاسمای سمینال مردان بارور و نابارور، و ارتباط آن با کیفیت منی دکتراسماعیل غنی
28 تعیین میزان مارکرهای کم خونی فقر آهن و مارکرهای التهابی و تا ثیر آنها بر اختلالات خارج روده ای در بیماران مبتلا به بیماری التهاب روده (IBD) دکتر سهیلا معین
29 اندازه گیری میزان ادراری NAG و NGAL به عنوان شاخص جدید تشخیص زودهنگام آسیب حاد کلیه در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز دکتر حسین منتظرقائم

 

 

گروه ژنتیک و بیماریها

 

 

1

بررسی مولکولی بیماران فیبروز سیستک مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس

 

دکتر کیانوش ملک زاده /مهناز باقر شیرودی

2

مطالعه ارتباط ژن های mGluR3 رسپتور متابوتروپیک گلوتامات GRM2-GRM7 وبیماری اسکیزوفرنی

دکتر جواد گل میرزایی /دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

3

مقایسه ژن پلی مورفیسم IL-10/IL-12 در مبتلایان به استوماتیت آفتی راجعه با افراد سالم

دکتر اسحاق فیروزه مقدم

4

بررسی مولکولی هاپلوتیپ های کلاستر ژن زنجیره بتا در ارتباط با موتاسیونهای رایج مسئول تالاسمی ماژور در استان هرمزگان

دکتر کیانوش ملک زاده

5

بررسی مولکولی ایمنوژنهای IL-18/IFN-γ ومطالعه اثر آن در شدت بیماری مالاریا ونیز ایجاد reserviour انگلی در استان هرمزگان

دکتر کیانوش ملک زاده

6

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن DRD4 و HTT-5 با استرس شغلی در کارکنان اسکله شهید باهنر بندرعباس

مهدی زارع

7

بررسی مولکولی موتاسیونهای شایع ژن CHEK2 وارتباط آن با ریسک ابتلا به سرطان پستان

دکتر محمد شکاری

8

تعیین میزان شیوع موتاسیون های precoreو core promoter در بیماران HBsAg مثبت استان هرمزگان

دکتر حامد گوکلاني

9

تعيين نقش پلي مورفيسم ژنهاي سيتوكين در بيماران مبتلا به پپتيك اولسر و گاستريت مزمن

 

دكترمحمد شكاري/دكتر حميد موسوي

10

مطالعه واریاسیونهای ژن های گیرنده دوپامین در بیماران دو قطبی

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

11

بررسي نقش واريانتهاي ژن( rs3761548,FOXP3 ، rs3761547, (rs2232365,rs4824747 در استعداد ابتلا به بيماري پراكلسي

 

دكتر نادره نادري

12

اثر miR-146a بربیان ژن TRAF-6 و IRAK-1 درسلولهای اندوتلیال عروقی بندناف انسانی طی هایپرگلایسمی

 

دکترفرها د قدیری

13

بررسی ارتباط فاکتور انژیوژنیک Flt1و فرم محلول ان با پره اکلامپسی

دکتر کیانوش ملک زاده / دکتر مینو رجایی

14

بررسی ارتباط واریانتهای ژن FOXP3 ((rs2232365, rs3761548, rs4824747 و سرطان پستان

 

دکتر نادره نادری

15

بررسی بیان ژنERBB3 و لیگاند آنNRG1 در بیماران مبتلا به افسردگی در استان هرمزگان

 

دکتر مهرداد شریفی

16

بررسی بیان ژنهای Dicerو Droshaدر بیماری پره اکلامپسی

 

فاطمه محسنی / دکتر کیانوش ملک زاده

17

بررسی اثر ژن Hif-1αدر بیماران مبتلا به پره اکلامسی

 

 

کیانوش ملک زاده/ مینو رجایی

18

بررسی تاثیر دو پلی مورفیسم ژن  TLR4  در بیماران دیابتی نوع دو در ایران

دکتر افشین سمیعی و دکتر نرگس خاقانی زاده

19 تمایز کبدی سلولهای بنیادی جدا شده از بافت چربی انسانی با استفاده از افزایش بیان ژن HNF4a توسط سیستم لنتی¬ویروسی دکتر ناهید داودیان
20 بررسی ارتباط میزان سرمی و وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن BDNF (فاکتور نورون زایی مشتق از مغز) با شدت بیماری عروق کرونر دکتر ابراهیم افتخار

 

 

گروه میکروبیولوژی مولکولی و اپیدمیولوژی مولکولی بیماری ها

 

 

1

بررسی ژنتیکی ژن پلاسمودیوم ویواکس سیرکوم اسپوروزئیت پروتئین (PVCP) در ایزوله های پلاسمودیوم ویواکس استان هرمزگان

دکتر شریفی/سعید حسینی

2

بررسی شیوع بیماری ناشی از ویروس (RSV) در کودکان 1تا 36 ماه سال با عفونت تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس

دکتر قاسم عطار زاده

3

تعيين ويژگي و بررسي پارامترهاي سينتيکي آنزيم L - آسپاراژيناز حاصل از دو سويه باکتري بومي ايران

دکتر صدیقه جواپور

4

تعیین گونه های مختلف استافیلو کوکهای کواگولاز منفی ( CONS ) ایزوله شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از تکنیک PCR-Sequencing ژن

دکتر صدیقه جواد پور

5

تعیین ژنوتیپ سویه های مایکوباکتریوم توبر کلوزیس جدا شده از مسلولین استان هرمزگان با روش MIRU-VNTR

دکتر صدیقه جواپور/دکتر محمد مهدی فیض آبادی

6

بررسی فراوانی ژن vanA و vanB در انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی در بندرعباس - سال

دکتر مهسا رحیم زاده /دکترصدیقه جوادپور

7

بررسی فراوانی سویه هاي اشریشیاکلی ( ETEC, EHEH, EAEC, EPEC )در بیماران اسهالی

مجید اسلامي

8

ارزیابی میزان شیوع HIV و هپاتیت های ویروسی منتقل شونده از راه خون (B، C، D، G) در بیماران همودیالیزی استان هرمزگان در سال 92-91

 

دکتر حامد گوکلانی

9

بررسی فراوانی مقاومت به کارباپنم ها و توزیع ژن های blaOXA23، blaOXA24 و blaOXA51 در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس درسال 91

 

دکتر صدیقه جواد پور

10

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های دریازی تولید کننده آنزیم L – آسپارژیناز

دکتر صدیقه جواد پور

 

11

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوز در کودکان زير 10 سال مبتلا به اسهال حاد مراجعه كننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال 94-93 و تعیین ژنوتیپ‌هاي آن با روش PCR-RFLP

 

زهرا غریبی

12

بررسی ژنتیکی ژن های مقاومت دارویی  پلاسمودیوم فالسیپاروم (دی هیدرو فولات ردوکتاز و دی هیدرپتروات سنتاز ) در ایزوله های جاسک و چابهار

دکترخجسته شریفی و خانم فرزانه دهقان

13 بررسی فراوانی جهش های ایجادکننده مقاومت دارویی در افراد HIV مثبت در مان نشده و تعیین subtype شایع ویروس دربیماران استان هرمزگان دکتر حامد گوکلانی
14 تعیین فراوانی و اپیدمیولوژی مولکولی عفونت های پاپیلومای انسانی همراه با مطالعات سیتولوژی رحم در زنان هرمزگانی سال 96 دکتر حامد گوکلانی