صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > سمینارها و کارگاه ها > کارگاه ها 


 

تاریخ

عنوان

ردیف

مرداد89

Real time PCR

1

دی89

HCV کارگاه

2

بهمن89

راه اندازی کشت سلولی و سلولهای بنیادی

3

اسفند90

کارگاه پرفیوژن بستر مزانتر در رت های آزمایشگاهی

4

اسفند 90

کارگاه کشت سلولهای بنیادی

5

مرداد93

 Real time PCR

6

آذر93

 Real time PCR

7

بهمن93PCR و الکتروفورز

8

 

بهمن93

کشت سلول های یوکاریوتی (Cell culture)

9

 

بهمن93

وارد کردن ژن به سلولهای یوکاریوتی (ترانسفکشن) به دو روش الکتروپوریشن و کلسیم فسفات

10

اردیبهشت 94PCR و الکتروفورز

11

خرداد 94کشت سلول های یوکاریوتی (Cell culture)12

خرداد 94 Real time PCR

13

خرداد 94طراحی پرایمر

14

مهر96 اصول تئوری و عملی استخراج DNA، تعیین کمیت، خلوص و کیفیت آن 15
مهر96 اصول تئوری و عملی PCR و الکتروفورز 16
مهر96 اصول تئوری و عملی استخراج Total RNA، تعیین کمیت، خلوص و کیفیت آن 17
مهر96 اصول تئوری و عملی کشت سلول های یوکاریوتی (Cell culture) 18
مهر96 اصول تئوری   ELISA بهمراه ذکر کامل نکات کاربردی و عملی و Trouble shooting 19