صفحه اصلی > معرفی مرکز > همکاریهای مشترک 

 

تفاهم نامه علمی بین مراکز

 

 

انستیتو پاستور ایران

 

 

مرکز تحقیقات آب و الکترولیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی کردستان

 

 

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی میمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

عضویت در مراکز و شبکه ها

          

 

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی کشور

 

 

شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران