صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > تورهای تحقیقاتی مرکز 


برنامه ها

تعداد شرکت کنندگان

تاریخ انجام

تورهای تحقیقاتی

ردیف

معرفي بخش هاي مختلف مركز; توضيح در مورد دستگاههاي موجود; توضيح در مورد طرح هاي تحقيقاتي در حال انجام مركز

23

1390/09/03

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

1

معرفي بخش هاي مختلف مركز و آشنايي با تجهيزات موجود در مركز-توضيح تستNested PCRجهت تشخيص مولكولي مالاريا-انجام عملي PCRوالكتروفورزيس-بررسي ژل هاي الكتروفورزشده با دستگاه ژل داك و ثبت نتيجه آزمايش

50

1390/10/08

کمیته حذف مالاریا - معاونت بهداشتی

2

معرفي بخش هاي مختلف مركز و آشنايي با تجهيزات موجود در مركز و خلاصه اي از نحوه عملكرد دستگاهها-توضيح تئوري در مورد نحوه استخراجDNA-استخراج DNAاز خون به طور عملي-پاسخگويي به سؤالات دانشجويان

9

1390/08/09

کمیته تحقیقات دانشجویی

3

معرفي بخش هاي مختلف مركز و آشنايي با تجهيزات موجود در مركز -استخراج DNAاز خون به طور عملي-پاسخگويي به سؤالات دانشجويان

10

1390/12/04

کمیته تحقیقات دانشجویی

4

معرفي مركز-توضيح در مورد دستگاههاي موجود-انجام عملي استخراج DNAازخون

16

1391/09/18

کمیته تحقیقات دانشجویی

5

معرفي بخش هاي مختلف مركز-آشنايي با دستگاههاي مركز-انجام عملي استخراج DNAاز خون

10

1391/12/15

دانشكده بهداشت(دانشجويان رشته حشره شناسي پزشكي)

6

بازديد از وسايل و تجهيزات مركز-استخراج DNAازخون به روش Salting Out

11

1391/10/13

مركز تحقيقات بهداشت مادر و كودك

7

آشنايي با تجهيزات مركز-توضيح در مورد طرح هاي تحقيقاتي در حال انجام مركز

19

1391/09/30

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

8

معرفي بخش هاي مختلف مركز-آشنايي با دستگاههاي مركز-انجام عملي استخراج DNAاز خون-انجام PCRجهت تشخيص يك بيماري ژنتيكي-پاسخگويي به سؤالات دانشجويان

26

1391/02/02

دانشگاه هرمزگان

9

معرفي بخش هاي مختلف مركز-آشنايي با دستگاههاي مركز-انجام عملي PCR

9

1392/03/01

دانشكده پرستاري وپيراپزشكي

10

 

معرفي بخش هاي مختلف مركز-آشنايي با دستگاههاي مركز-انجام عملي PCR

21 1395/03/16 مرکز آموزش علمی کاربردی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  11