ردیف


عنوان


نام دانشجو


مقطع و رشته تحصیلی

محل تحصیل

استاد راهنما


استاد مشاور


سال تحصیلی

1

شناسایی عفونت کلامیدیا پنومونیه و هلیکوباکتر پیلوری با روشPCR در بیماران تحت عمل CABG

فرزانه دهقان

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد واحد جهرم

دکتر امید آثار

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده ،دکتر محمد کارگر

 

89

2

جداسازی باکتریهای دریایی تولیدکننده L-آسپاراژیناز و شناسایی مولکولی آنها

فاطمه ایزد پناه قشمی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

 

دانشگاه آزاد واحد جهرم

دکتر صدیقه جواد پور

دکتر کیانوش ملک زاده

89

3

بررسی نقش تعیین کننده ناهنجاریهای اپی ژنتیک در بروز سرطان سینه در سالهای1388-1385

دکتر علیرضا شهبازی فر

دکترای تخصصی پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر محمد شکاری

دکتر محسن دهقانی

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دکترعبدالحسین مدنی

85

4

تعیین نقش گیرنده های A2a آدنوزین بر ریلاکسیشن عروقی بستر مزانتر در رتهای دیابتی در پاسخ به منیزیم

رویا امیری توسلی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دکتر نپتون سلطانی

 

دکتر شهناز شکرفروش

فاطمه خوارزمی

 

90

5

بررسی اثر منیزیم بر بیان ژن حامل گلوکز چهار در رتهای دیابتی

هانیه سلیمانی

کارشناسی ارشد علوم جانوری

دانشگاه پیام نور تهران

دکتر نپتون سلطانی/دکتر کیانوش ملک زاده

 

دکتر سیما نصری

 

90

6

مطالعه ارتباط ژن های mGluR3 رسپتور متابوتروپیک گلوتاماتGRM2-4,GRM7 وبیماری اسکیزوفرنی

 

شیما اسدی

دکتری عمومی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر جواد گل میرزایی

 

دکتر محمد شکاری/دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

90

7

بررسی مولکولی ایمنوژنهای IL18و IFNƔ ومطالعه اثر آن در شدت بیماری مالاریا ونیز ایجاد reserviour انگلی در استان هرمزگان

 

غلامرضا عامری

کارشناسی ارشد ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر کیانوش ملک زاده ،دکتر زهرا نور محمدی

 

دکتر محمد شکاری

 

90

8

بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blami و blavim در گونه های اسینتوباکتر جداسازی شده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید محمدی بندر عباس

فهیمه گلستانی

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دکتر صدیقه جوادپور     

دکتر فرشید کفیل زاده

 

91

9

بررسی میزان شیوع گونه های اسینتوباکتر مقاوم به کارباپنم ها و فراوانی ژن های blaoxa در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

هدی امیر موئذی

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دکتر صدیقه جوادپور    

دکتر فرشید کفیل زاده

91

10

بررسی شیوع انتروکوک مقاوم به ونکومایسین و فراوانی ژن vanA و vanB در نمونه های کلینیکی جمع آوری شده از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

زینب قلندرزاده

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دکتر صدیقه جوادپور     

دکتر محمد کارگر

 

91

11

بررسی فراوانی باکتریمی مخفی در خون به روش universal PCR  در بیماران مراجعه کننده 3 تا 6 ماهه با تب بدون کانون موضعی به بیمارستان کودکان از اسفند 1389 تا اسفند 1390

نرجس عطاالهی

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دکتر صدیقه جوادپور     

دکتر فرشید کفیل زاده

 

91

12

ارزیابی میزان شیوع HIVو هپاتیت های ویروسی منتقله از راه خون (G ،D ،C، B)در بیماران همودیالیز شهرستان بندرعباس در سال 1391

فهمیه بحری

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دكتر حامد گوكلاني

-

91

13

بررسي شيوع موتاسيون هاي ناحيه ProcoreوناحيهCore promoter در ويروس هپاتيت B

صادق نصراللهي

کارشناسی ارشد رشته ميكروبيولوژي

دانشگاه علوم دارويي تهران

دكتر حامد گوكلاني

-

91

14

بررسی میزان فراوانی پلی مورفیسم ژن های کالپانیم10 و گیرنده انسولین در سندروم تخمدان پلی کیستیک

افروز خزامي پور

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دكتر عبدالعظيم نجاتي زاده/دكتر مهدي كلانتر

-

91

15

بررسی میزان فراوانی پلی مورفیسم ژن IL1BوIL1RNدر بیماران مبتلا به زخم پپتیک و گاستریک مزمن

ندا معتمدي راد

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دكتر محمد شكاري/دكتر حميدموسوي

-

91

16

بررسی میزان فراوانی پلی مورفیسم ژن IL4وIL10در بیماران مبتلا به زخم پپتیک و گاستریک مزمن

ميثم رضايي

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دكتر محمد شكاري/دكتر حميدموسوي

-

91

17

بررسی ارتباط مولکولی جهش های ژن CHEK2 و ابتلا به سرطان پستان

منيژه جليلوند

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دكتر محمد شكاري

-

91

18

ارتباط پلی مورفیسم rs334558 و بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت استان هرمزگان

مریم منتظری

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم زاهدان

دکتر محمد کردی

دكتر محمد شكاري

92

19

تایپینگ سویه های سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های کلینیکی با روش REP-PCRوبررسی تولید پیوسیانین توسط آنها

فروغ فریدی

کارشناسی ارشد رشته ميكروبيولوژي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دکتر صدیقه جوادپور

-

92

20

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs16944 و rs1143627 ژن اینترلوکین 1B با زخم پپتیک و گاستریک مزمن در استان هرمزگان

اطهر امینی

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم اهواز

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دكتر محمد شكاري

92

21

بررسی جهش های ژن کانکسین 26(GJB2) و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس های DFNB2 ،DFNB4، DFNB7/11عامل ناشنوایی غیر سندرومی با وراثت مغلوب اتوزومی در استان هرمزگان 1392-1393

نجمه آهنگری

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

-

93

22

بررسی جهش های ژن کانکسین 26(GJB2) و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس های DFNB21 ، DFNB9 ،DFNB3عامل ناشنوایی غیر سندرومی با وراثت مغلوب اتوزومی در استان هرمزگان 1392-1393

مرجان مسعودی

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

-

93

23

بررسی نقش همراهی لوزارتان و سولفات منیزیم خوراکی در کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رت های ماده

فرزانه رزمجو

کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر نپتون سلطانی و دکتر مهدی نعمت بخش

-

93

24

ارزیابی بیان ژن های DGCR8، AGO2 در سرطان پستان

هدیه فردمنش

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 

-

93

25

ارزیابی بیان ژن های TRBP، XPO5 در سرطان پستان

سمیرا شاکری

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده ودکتر محمد شکاری

-

93

26

ارزیابی بیان ژن هایDroshaو Dicer در بیماران با سرطان پستان

علی اکبر پور صادق

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده ودکتر محمد شکاری

-

93

27

بررسی مولکولی فاکتورهای آنژیوژنیک در پره اکلامسی در استان هرمزگان

دکتر پونه نیکویی

دکترای پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر مینو رجایی و دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دکتر کیانوش ملک زاده

93

28

مطالعه اثر کپسول گیاهی بر پارامترهای اسپرم و بررسی میزان بیان ژنهای مرتبط آنتی اکسیدانها در مردان اولیگو و استنواسپرمیک در مقایسه با مردان نرمو اسپرمیک

دکتر صغری فلاحی

دکترای پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر مینو رجایی و دکتر کیانوش ملک زاده

دکتر سید مهدی کلانتر

93

29

فارماکوژنومیکس فشار خون اولیه

د کتر سیده تسنیم اقبال افتخاری

دکترای پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر حسین فرشیدی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

93

30

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به سرب منطقه انبار تاجیک شهر بندرعباس

سنیه جعفری

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

دکتر صدیقه جوادپور

دکتر مهسا رحیم زاده

93

 

 

31

تایپینگ و شناسایی ژن های بتالاکتاماز کلاس دی امبلر اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بخش مراقبت های ویژه شهید محمدی

فهیمه بهادری

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی

دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

دکتر افسانه کرمستجی

-

93

32

اثرجنستین بربیان ژن سرکوبگرتومورE-cadherinدر رده های سلولی ALL

وحیده نمردی زاده

کارشناسی ارشد زیست جانوری

 

دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم

دکتر کیانوش ملک زاده

-

93

33

بررسی بیان ژنهای Dicerو Droshaدر بیماری پره اکلامپسی

فاطمه محسنی

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

دکتر محمد شکاری

 

دکتر کیانوش ملک زاده

93

34

بررسی اثر ژن Hif-1αدر بیماران مبتلا به پره اکلامسی

فاطمه پور درویش

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر کیانوش ملک زاده

دکتر مینو رجایی

93

35

اثرجنستین بربیان ژن سرکوبگرتومورBTG3 در رده های سلولی ALL

معصومه عابدی نژاد

کارشناسی ارشد زیست تکوین

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دکتر کیانوش ملک زاده

-

93

36

بررسی بیان ژنERBB3 و لیگاند آنNRG1 در بیماران مبتلا به افسردگی در استان هرمزگان

رامین پرکاش

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

دکتر کیانوش ملک زاده

-

93

37

مطالعه اثرphoenix dactylifra بر پارامترهای اسپرم و میزان بیان ژن هایAER وSYP19 در مردان الیگو اسپرمیک

زینب علامه

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دکتر کیانوش ملک زاده

دکتر محمد شکاری،دکتر نصیری

93

38

مطالعه اثرphoenix dactylifra بر پارامترهای اسپرم و میزان بیان ژن هایNOX5 وXO در مردان الیگو اسپرمیک

ملیحه ایزدی

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دکتر کیانوش ملک زاده

دکتر کلانتر،دکتر محمد شکاری

93

39

اثر miR-146aبر بیان ژن TRAF-6 و IRAK-1 در سلولهای اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی طی هایپرگلایسمی

کامیلا کمالی

کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر فرهاد قدیری ،دکتر کیانوش ملک زاده

دکتر ابراهیم افتخار

93

40

بررسی اثر NF-KB بر بیان  miR-146a در سلولهای اندوتلیال عروقی بند ناف در شرایط هایپرگلایسمی

الناز سلمانی

کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر فرهاد قدیری ،دکترابراهیم افتخار

دکتر مجید کاتبی

93

41

مطالعه جهش های ژنGJB3 و آنالیز پیوستگی لوکوس هایDFNB28 ، DFNB93 ، DFNB4 در ناشنوایان غیر سندرومی با وراثت اتوزومال مغلوب در استان هرمزگان

مرضیه ناصری

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

-

94

42

بررسی اثر تجویز گابا بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رت های نر و ماده

الهام پی سپار

کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر نپتون سلطانی و دکتر مهدی نعمت بخش

-

94

43

مطالعه اثر گرده ی نخل خرما بر بیان ژن های آنتی اکسیدانیPRDX6  و PRDX1 در مردان الیگواسپرمیک

علی محمد فلاحتی

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر کیانوش ملک زاده

-

94

44

آنالیز پیوستگی لوکوس های DFNB29 ، DFNB42 ، DFNB24 ، DFNB21 ناشنوایان غیر سندرومی با وراثت اتوزومال مغلوب در استان هرمزگان

مسعود اکبرزاده لاله

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

-

94

45

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم ژن های سیستم انقباض عروقی رنین-آنژیوتانسین -آلدوسترون با فشار خون اولیه در جنوب کشور

لیلا شمس

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر محمد شکاری-دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دکتر حسین فرشیدی

94

46

همراهی هاپلوتایپ های ژن enos با فشار خون بالای اولیه در جمعیت جنوب کشور

زهرا فربود

کارشناسی ارشد رشته ژنتيك

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر محمد شکاری-دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دکتر حسین فرشیدی

94